Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Hur hanterar Nordiska museet personuppgifter?

Nordiska museet värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg i vår behandling och är därför öppna med hur dina personuppgifter behandlas av oss. I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte, hur vi behandlar dem och hur länge de lagras. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss med dina frågor.

Integritetspolicy

Stiftelsen Nordiska museet, org.nr 802002-4686 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Box 27820, 115 93 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar därför att ständigt skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?

Stiftelsen Nordiska museet (”Nordiska museet”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på Nordiska museet och använder vår hemsida kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till våra samlingar för kulturhistoriskt material, både i samband med insamling, dokumentationer, utställningar, för forskning, i arkiv och på hemsidor och sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar evenemang, visningar, besök och andra aktiviteter som Nordiska museet arrangerar, när du får utskick med nyheter från oss och när du gör köp i vår webbutik.

I denna policy kommer vi därför att redogöra för vilka personuppgifter behandlar om dig, vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge dina uppgifter sparas. Vi redogör även för vilka som kan ha tillgång till och behandlar personuppgifterna samt vilka dina rättigheter är.

För dig som besöker våra utställningar

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig:

Betaluppgifter och film från kameraövervakning. Om du köper något av våra årskort behandlar vi även uppgifter såsom namn, e-postadress och postadress, samt i vissa fall personnummer och telefonnummer.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera betalning av inträde till utställningen. Bevara uppgifter för bokföringsändamål. Kameraövervakning av utställningarna av säkerhetsskäl. Skicka nyhetsbrev till årskortsinnehavare.

Så länge sparas dina uppgifter: 

Uppgifter om ditt köp bevaras i 18 månader efter ditt köp för att administrera köpet. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078). Film från kameraövervakning bevaras i högst två månader från ditt besök.

För dig som handlar i vår webbutik och bildförmedling

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, e-postadress, postadress och betaluppgifter samt personnummer i vissa fall.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera ditt köp. Bevara uppgifter för bokföringsändamål och andra rättsliga skyldigheter.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet.

Så länge sparas dina uppgifter: 

Uppgifterna bevaras i 18 månader efter ditt köp för att administrera köpet. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

Uppgifter i samband med bokningar till evenemang, visningar, bröllop, skolbesök och andra aktiviteter

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig:

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer och organisationstillhörighet samt i vissa fall betaluppgifter. I vissa fall inhämtas uppgifter från en annan person i ditt sällskap som bokat en aktivitet.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera din bokning. Bevara uppgifter för bokföringsändamål och andra rättsliga skyldigheter.Så länge sparas dina uppgifter: 

Uppgifterna bevaras i 18 månader efter den genomförda aktivitet du bokat. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

För dig som kontaktar Nordiska museet med frågor, förfrågningar eller har synpunkter rörande vår verksamhet

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn och kontaktuppgifter. I vissa fall uppgifter om din befattning, yrke eller utbildning eller andra uppgifter som är relevanta för den aktuella situationen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera kontakten med dig.

Så länge sparas dina uppgifter: 

Dina personuppgifter bevaras till dess att vi besvarat dina frågor och/eller registrerat dina synpunkter, vilket i normalfallet är en period på 18 månader därefter. I vissa fall kan dina uppgifter komma att bevaras längre i enlighet med lag, för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av en intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

För dig som ansöker om jobb eller praktik

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, personnummer, postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV och referenser. Uppgifter kan även komma att inhämtas från konsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess. Underlätta vid eventuella framtida rekryteringsprocesser och bevara uppgifter under en längre tidsperiod. Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Så länge sparas dina uppgifter:

Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten.

För dig som får nyhetsbrev och andra utskick

Följande uppgifter behandlas om dig:

E-postadress. I vissa fall behandlas uppgifter om namn, adress, befattning, yrkesroll och organisationstillhörighet. I vissa fall inhämtas uppgifter från nyhetskällor samt företags och organisationers hemsidor för att vi ska kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter och vår verksamhet som kan vara av intresse för dig, särskilt i din yrkesroll.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Utskick av nyhetsbrev och annan information.

Så länge sparas dina uppgifter: 

Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar få vårt nyhetsbrev. För utskick som görs till dig för att du tidigare deltagit i aktiviteter som arrangerats av Nordiska museet, bevaras uppgifter i högst 18 månader efter den senaste aktiviteten du deltog i. Om du lämnat ditt samtycke till att Nordiska museet får kontakta dig, kan vi dock komma att bevara uppgifter under en längre period.

För dig som använder vårt bibliotek eller besöker vårt magasin/arkiv

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig:

Namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, organisationstillhörighet, personnummer och annan information som ges i samband med motivering av lån eller besök och i vissa fall betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera dina bibliotekslån och besök i våra arkiv och magasin. Dokumentation av besök i magasin av säkerhetsskäl. Bevara uppgifter om besök i magasin av säkerhetsskäl samt för spårbarhet. Bevara uppgifter för bokföringsändamål.

Så länge sparas dina uppgifter:

Vi bevarar dina uppgifter under den tid du har ett lånekort och är bibliotekskund. Vi bevarar dina uppgifter i högst 12 månader efter att du upphört att vara bibliotekskund eller högst 24 månader sedan du senast använde ditt lånekort.. Vid besök i våra arkiv eller magasin bevaras uppgifterna i högst 18 månader efter ditt besök av administrativa skäl. Bevarande av uppgifter om besök i magasin av säkerhetsskäl samt för spårbarhet sker i 5 år efter ditt besök. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078).

Om dina uppgifter lämnas till eller finns i våra samlingar och vårt kulturhistoriska material:

Följande uppgifter kan komma att behandlas om dig inom ramen för våra samlingar:

Namn, adress, kön, personnummer, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, födelseår, diarienummer, utbildning/yrke/sysselsättning, födelseort, film, ljudupptagning, bild, intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, födelse- och dödsdata, civilstånd, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, politisk hemvist, etnisk tillhörighet och funktionsvariationer. I vissa fall samlar vi in uppgifter indirekt i samband med dokumentation, insamling, forskning eller genom andra aktörer som delar kulturhistoriskt innehåll med Nordiska museet.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Samla in material av kulturhistoriskt värde. Förmedla material av kulturhistoriskt värde till allmänheten, exempelvis genom utställningar, publikationer och publicering på internet och sociala medier. Förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning. Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Så länge sparas dina uppgifter:

Uppgifterna behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålen för behandlingen. För att avgöra om personuppgifter ska fortsätta bevaras gör vi en bedömning huruvida materialet har ett fortsatt kulturhistoriskt värde och ett allmänt intresse med att behandla uppgifterna fortfarande föreligger. Personuppgifter gallras bland annat när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att bevara. Bevarande kan också ske på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål. Uppgifter kan i andra fall komma att sparas i enlighet med lagkrav eller om du samtycker till det.

Gåvor, donationer och utlån till eller från våra samlingar

Namn, kontaktuppgifter (e-post, adress, telefonnummer) och i vissa fall betaluppgifter.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Administrera givandet av gåvor och donationer och in- och utlån av objekt av kulturhistoriskt värde. Bevara uppgifter för bokföringsändamål.

Så länge sparas dina uppgifter:

Uppgifterna bevaras för administrativa ändamål i 12 månader efter att gåvan, donationen eller in- eller utlånet är fullbordat. Dina uppgifter kan komma att bevaras under en längre tidsperiod för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter bland annat enligt bokföringslagen (1999:1078) eller om det finns skäl att bevara uppgifter med stöd av ett allmänt intresse eller på basis av historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Vid ansökan om att få exportera kulturföremål

Följande uppgifter behandlas om dig:

Namn, e-post, postadress, telefonnummer, nationalitet. Kontaktuppgifter och nationalitet för eventuella mottagare och ägare av det berörda föremål, eventuella andra personuppgifter som är relevanta för prövningen. Personuppgifter inhämtas från den ansökande parten.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund:

Genomföra tillståndsprövning för export av äldre kulturföremål.

Så länge sparas dina uppgifter:

Personuppgifterna bevaras och gallras i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen (1990:782).

Uppgifter som utgör ett lagstadgat eller avtalsenligt krav

Att tillhandahålla sina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, med undantag för vad som sägs i avsnitt 3.10 om export av kulturföremål då tillhandahållandet är ett lagstadgat krav. Du är i övrigt inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig i samband med bland annat köp och bokningar.

Informationsutskick och nyhetsbrev

Nordiska museet kommer att behandla dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet och våra evenemang. Dina uppgifter kan i vissa fall komma att användas för utskick med information om vår verksamhet fram till dess att du invänder mot att bli kontaktad av oss för detta ändamål.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Nordiska museet.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi ser till att det alltid finns personuppgiftsbiträdesavtal i situationer då en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, bibliotek och kunskapsbanker, banker, betaltjänster och andra samarbetspartners, som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag, få åtkomst till dina personuppgifter. Det bevakningsbolag vi anlitar får åtkomst till bild och film som registreras av våra övervakningskameror. Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till följande aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter: Forskare, samarbetspartners, massmedia, myndigheter, andra museum, bibliotek och andra kunskapsbanker samt revisionsbyråer.

Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES (i ”tredje land”) föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen, exempelvis i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield (en skyddsmekanism för överföringar till USA), som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter. Vår personal har fått instruktioner och utbildning som syftar till att skydda och hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?

Information om hur länge vi sparar uppgifter om dig specifikt i olika situationer finns ovan. Vi behandlar dock aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning. Dina personuppgifter kan vidare sparas under en ännu längre tidsperiod om ett allmänt intresse föreligger eller för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över museets hantering av personuppgifter.

Cookies

Vi använder cookies på www.nordiskamuseet.se. För mer information, se https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/om-webbplatsen/kakor-pa-nordiska...

Kontakta oss

Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, är du varmt välkommen att göra detta genom att skicka e-post till 

Denna integritetspolicy fastställdes av Stiftelsen Nordiska museet den 23 maj 2018.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor